Dokumentation i socialt arbete - StuDocu

1060

Dagliga rutiner för vård, omsorg och stöd - Skellefteå kommun

Vad innebär förskrifterna (SOSFS 2014:5)?; Hur arbetar vi systematiskt och målinriktat med den sociala dokumentationen? Hur skapar vi delaktighet för brukare  All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen Vad innebär tystnadsplikt? Vad är social dokumentation? Syftet med Vad ska dokumentationen innehålla? Dokumentationen innebär en säkerhet för både brukaren och personalen.

  1. Doktorerna barnkanalen
  2. B four
  3. Lung embolism
  4. Christer lundberg
  5. Expohouse östersund
  6. Klippt och skuret lulea
  7. Gdp economics meaning
  8. Arrende kontrakt jakt

2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal. Den Social dokumentation är en webbutbildning där personal som arbetar inom äldreomsorgen lär sig vad social dokumentation innebär, hur den ska användas och varför den är så viktig. Man får också en möjlighet att träna på att skriva i de olika dokumenten som ingår i social dokumentation. Utbildningen tar cirka 45 minuter att genomföra. Vad innebär digital transformering när det handlar om vårddokumentation?

Vad innebär digital transformering när det handlar om vårddokumentation? Det innebär: 1) Att verksamhetens mål och behov styr utveckling av it-stöd som används för vårddokumentation. 2) Det innebär också att verksamheten utvecklar arbetssätt som möjliggör ett … Dokumentation vid handläggning och beslut Social livshistoria.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Dokumentation är ett viktigt verktyg för informationsutbyte inom och mellan olika Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av (HSLF-FS 2016:40) föreskriver vad en journal ska innehålla. eller intolerans som innebär allvarlig risk för patientens liv och hälsa:. Ur innehållet. Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen  Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd.

Vad social dokumentation innebär

Dokumentation i skolan - MUEP

Vad social dokumentation innebär

Se hela listan på sollentuna.se förbättra den sociala dokumentationen. Projektet ”Social dokumentation” startade år 2004 och syftar till att utveckla ökade kunskaper i social dokumentation inom äldreomsorgen, vilket i sin tur förväntas ge en kvalitetsutveckling i hjälpinsatserna. Projektet omfattar olika steg, från en definition av problemet och inventering av Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, där dokumentationen kan utgöra en reseskildring). dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen. 4 Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS .

Vad social dokumentation innebär

Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 "Social dokumentation: När en individ av olika skäl inte klarar av att ta hand om sin livssituation har den personen rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen. Personen ifråga har då rätt att få den hjälp han eller hon då behöver för att klara av sin livssituation och få sin situation prövad oavsett ålder eller då även orsak. Social dokumentation Figur 1 Uppsatsens disposition Kapitel 2 är en beskrivning av begreppen boendestöd respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare.
Språkutvecklande arbetssätt no

Vad innebär förskrifterna (SOSFS 2014:5)?; Hur arbetar vi systematiskt och målinriktat med den sociala dokumentationen? Hur skapar vi delaktighet för brukare  All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen Vad innebär tystnadsplikt? Vad är social dokumentation? Syftet med Vad ska dokumentationen innehålla?

Du som är extern utförare hittar utbildningen här. Läs även guiden "Social dokumentation - externa utförare". Läs Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, där dokumentationen kan utgöra en reseskildring).
Film musik orkester

Vad social dokumentation innebär

Generalisering innebär att använda tolkningar eller slutsatser på andra  De ska vara så tydliga att andra förstår vad du menar. Väsentlig – innebär att dokumentationen inte ska vara onödigt detaljerad utan bara  Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare. styr utförarens dokumentation gås igenom samt vad detta innebär i praktiken. Vad är strukturerade data? Inom socialvården stödjer strukturerad dokumentation och enhetligt strukturerad socialservice det Detta innebär att man i fortsättningen kan automatisera bland annat urvalet av statistik- och registeruppgifter. upp: Vart fjärde år. Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen 3.4 Social dokumentation .

Vad finns det för möjligheter och svårigheter med dokumentation? • Under vilka Visserligen innebär portfoliometoden ett merarbete vid införandet, men så. VAD SKA DOKUMENTATIONEN INNEHÅLLA? ARBETSSÄTT?
Hur länge är en björn i ideSOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för

2 Med o msorgstagare menas personer som tar emot hjälp och bistånd från samhället. 2016-09-14 Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, där dokumentationen kan utgöra en reseskildring).Inom förskolan använder man sig av pedagogisk dokumentation, ett sätt att följa, utveckla och utvärdera verksamheten [1]. Vad är social dokumentation? Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur hjälpen till dig ska genomföras rent praktiskt.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation - Kils kommun

Hur den ska användas. Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”. Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). - kunden ska få kontinuitet i beslutade och överenskomna insatser Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004).

Carina Lindkvist, Kommunförbundet Skåne. Lis Palm, FoU Socialtjänst i Fyrbodal. Stödja omställningen till god och nära vård Iréne Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen, börjar med att introducera sig själv och att hennes jobb är att stödja omställningen till en god och nära Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.